اختلاط نفت و سیاست در نمایشگاه بیست و دوم

 بزرگ ترین اتفاق سالانۀ صنعت نفت ایران د رحالی برای بیست و دومین بار و د ر شکل بین المللی‌تری نسبت به سال‌های گذشته رقم خورد  که د ر آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری، نفت نیز آغشته به سیاست شد. بیست و د ومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در شانزدهمین روز از سال جاری و د رحالی افتتاح شد  که میزبان بزرگانی چون رئیس مجلس، نایب رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس، اعضای کمیسیون صنایع و  وزیر نفت و معاونان بشود .

   د ر افتتاحیۀ این نمایشگاه، بیژن نامد ار زنگنه سخنان خود  را با ابراز تعجب و شگفتی از آنچه د ر ابتدای دولت یازدهم و در بدو ورود دوباره به وزارت نفت د ید ه بود ، آغاز کرد  و گفت: «هنگام ورود  به وزارت نفت، نه فرد  ناآگاهی با صنعت نفت بود م و نه کم‌سابقه د ر عرصۀ تصد ی‌گری وزارت، اما آنچه د ر وزارت نفت د ید م، من را شگفت‌زد ه کرد  و وضعیت قابل تصور نبود . از ۱۳۸۹ تا  ۱۳۹۱ بیشترین گشایش مالی د ر وزارت نفت به وجود  آمد ، اما به نحو بسیار ناکارآمد ی هزینه شد ، به گونه‌ای که وقتی وارد  شد یم، چند ان پولی وجود  ند اشت»

    وزیر نفت با اشاره به اقد ام های زیربنایی وزارت نفت د ر د ولت یازد هم و رشد  آن د ر ۴ سال اخیر، اظهار کرد : «وقت زیاد ی صرف شد  تا وزارت نفت و جریان نابسامان را تا جای ممکن ساماند هی کنیم. د ر آغاز کار، یک سال از شد ت تحریم‌ها گذشته بود  و قیمت نفت سقوط کرد . د ر این مد ت با خرج کرد ن منابع به صورت قطره‌چکانی و با کمک همۀ مد یران و پیمانکاران توانستیم به موفقیت‌های بزرگی د ست یابیم.» وزیر نفت با اشاره به اینکه در سه سال و نیم، ۱۱ فاز پارس جنوبی به بهره‌برد اری رسید  که خود  من هم انتظار آن را ند اشتم، ادامه داد: «د ر این مد ت، ظرفیت تولید  از پارس جنوبی را 2 برابر کرد یم و تولید روزانۀ گاز از ۲۰۵ میلیون مترمکعب به ۵۷۵ میلیون مترمکعب رسید .»

   زنگنه با بررسی شرایط صنعت نفت از ابتد ای 1392 تا پایان 1395، اظهار کرد : «د ر این مد ت، سهم سوخت مایع د ر سبد  انرژی کشور  یافت و از ۴۳ د رصد ، به اندکی بیش از ۱۰ د رصد  رسید؛ گاز تحویلی نیروگاه‌ها را از ۶۲ د رصد  به ۹۵ د رصد  افزایش د اد یم؛ توانستیم به صاد رکنند ۀ مهم نفت و گاز تبد یل شویم و روزانه ۵۰ میلیون لیتر نفت کوره صاد ر کرد یم؛ با صرف ۷۵۰ میلیارد  تومان اعتبار، گازرسانی به زاهد ان محقق شد ؛ گازرسانی از ۱۴ هزار روستا بد ون اتکا به بود جۀ عمومی به بیش از ۲۳ هزار روستا رسید  که به معنای گازرسانی روزانه به ۱۰ روستاست.»زنگنه با اشاره به توسعۀ مید ان‌های نفتی مشترک د ر غرب کارون، آزاد گان شمالی و جنوبی و یاد آوران شمالی و جنوبی، گفت: «تولید  د ر این میاد ین از ۷۲ هزار بشکه، به ۲۸۰ هزار بشکه رسیده د ر لایۀ نفتی پارس جنوبی نیز اصلاً برد اشت صورت نمی‌گرفت، اما اکنون روزانه ۲۵ هزار بشکه نفت از این لایه استخراج می‌شود .»

زنگنه: صنعت نفت نفت، اولین د ستاورد  برجام را حس کرد    وزیر نفت با تأکید  براینکه اولین د ستاورد  برجام، بازگشت ایران به بازار نفت د نیا و بازپس گیری سهم از بازار بود ، گفت: «د ر بخش پتروشیمی د ر 3 سال و نیم اخیر، ۹ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی افزود ه شد ه است. تا تابستان نیز واحد  متانول پتروشیمی مرجان با ظرفیت 1.6میلیون تن نیز افتتاح می‌شود  و د رمجموع، د ر د ولت یازد هم افزایش ظرفیت پتروشیمی به 10.5 میلیون تن می‌رسد .»

   زنگنه همچنین از افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس با وجود  تمام مشکلات، خبر د اد  و افزود: «۱۰ قلم کالای ایرانی د ر صنعت نفت د ر اولویت قرار گرفتند  د ر همین روزها با یک سازند ه د اخلی برای استفاد ه از لوله‌های CRA قرارد اد ی بزرگ می‌بند یم و امیید واریم از وارد ات این لوله‌ها با توجه به توان تولید  د ر د اخل، بی‌نیاز شویم.»

   د ر حالی که وزیر نفت معتقد است ظرفیت‌های امروز کشور قابل مقایسه با گذشته نیست و پیمانکاران و سازند گان د اخلی د ر منطقه نیز می‌توانند  نقش سازند ه‌ای د اشته باشند ، اما همچنان بر ضرورت ازد یات برد اشت نفت و ضریب بازیافت تأکید می کند: «بخش مهمی از تجهیزات صنعت نفت نیاز به نوسازی و نه بازسازی د ارد ، جهش د وم صنعت پتروشیمی که آغاز شد ه را باید  به سرانجام برسانیم و ظرفیت پالایشگاهی و میعانات را به ۳ میلیون بشکه د ر روز برسانیم.»

   زنگنه با اشاره به ضرورت توجه به قرارد اد های جد ید  نفتی و نقش آن د ر توسعۀ صنعت نفت، گفت: «این قرارد اد ها عامل توسعۀصنعت نفت هستند ،  د ر این قرارد اد ها شرکت‌های خارجی و ایرانی جوینت می‌شوند  و عمد ۀ کار برد وش شرکت ایرانی خواهد  بود  و باید  قرارد اد ها را به سکوی توسعۀ صنایع و پیمانکاران د اخلی تبد یل کنیم.»

   بیژن نامد ار زنگنه نه تنها از مد ل جد ید قرارد اد های نفتی د فاع می کند، بر امکان پذیر بود ن عقد  ۸۰ میلیارد  د لار قرارد اد  د ر 2 سال نیز تأکید  کرد و اد امه د اد: «این امر به معنای ارجاع ۵۰ میلیارد  د لار کار د ر کشور است. برهمین اساس همکاری بین پیمانکاران و سازند گان د اخلی باید  افزایش یابد . د ر برنامه ششم توسعه ۴۰ میلیارد  د لار پروژه برنامه‌ریزی کرد یم که به اعتقاد  من عملی است.»

   وزیر نفت د ر نخستین روز نمایشگاه، به فعالان صنعت وعد ۀ د ید ار د ر روز د وشنبه، هیجد هم ارد یبهشت‌ماه را د اد  تا به مشکلات پیمانکاران و سازند گان د اخلی رسید گی کند . او همچنین از رئیس مجلس به د لیل ایفای نقش مؤثر د ر د ر به سرانجام‌رسید ن توافق برجام و الگوی جد ید  قرارد اد های نفتی تشکر و سپس رو به مرد م، از آنها برای شرکت د ر انتخابات د ور د وازد هم ریاست جمهوری، اینچنین د عوت کرد :  «آیند ۀ شما و فرزند انتان د ر گرو نتیجه انتخابات است، شما تصمیم می‌گیرید  ایران د ر آیند ه د ر چه مسیر و به چه سمت و سویی حرکت کند . آیند ۀ شما و فرزند انتان د ر گرو شرکت د ر انتخابات روز بیست و نهم ارد یبهشت‌ماه است.»

رئیس مجلس:  وزارت نفت د ر د ولت یازد هم از منابع به خوبی استفاد ه کرد     حضور و همراهی رئیس مجلس با وزارت نفت د ر واپسین روزهای دولت یازد هم را می توان نشان و نشانه  ای از موفقیت های نفتی د ولت برشمرد، تا جایی که رئیس مجلس، با امید وارکنند ه بودن گزارش وزیر نفت، رو به حاضران گفت که از نزد یک کارهای وزارت نفت با مجلس را د نبال می‌کنم: «تلاش‌های سنجید ه و به هنگامی د ر حوز، نفت وگاز و پتروشیمی د ید ه‌ام و مطلع هستم که از منابع، به د رستی استفاد ه شد ه است. منطقۀ ما منطقۀ مهم نفت و گاز است که تأثیر بسیاری روی کشورهای مختلف می گذارد .»

   علی لاریجانی با اشاره به رویکرد  استفاد ه از ظرفیت‌های د اخلی  و نقش‌آفرینی شرکت‌های خصوصی، گفت: «گام‌های خوبی د ر این زمینه برد اشته شد ه است. کسانی که می خواهند  نگاه عمیقی به اقتصاد  مقاومتی د اشته باشند،  باید  بد انند  صنعت نفت، صنعت ماد ر است و هرگونه تحول د ر آن تأثیر مستقیم روی صنایع د یگر د ارد . بر این اساس تمرکز د ر بود جه و برنامۀ توسعه بر این صنعت به د لیل تأثیرگزاری‌اش د ر کشور است.»

   او با اشاره به امنیت ایران و حمایت‌های د ولت و نظام از سرمایه‌گذاران، بر این موضوع نیز تأکید داشت که د ر حوزۀ نفت و گاز باید  با اولویت افزایش ضریب برد اشت مخازن، سرمایه گذاری مناسبی انجام شود .

   نکتۀ د یگر مورد  تأکید  لاریجانی، مخازن مشترک بود  و که از نگاه او، ر د ولت یازد هم اهتمام جدّ ی بر مخازن مشترک د ارد  و امروز نتایج آن د ر جنوب و غرب کشور حاصل شد ه است: «این موضوع برای منافع ملّی کشور مهم است،  نباید  د ر این باره مناقشه‌ای وجود  د اشته باشد  و استفاد ه از مخازن مشترک، نباید  د ستمایۀ مناقشات شود .»رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با مطلوب خواند ن وضعیت صنعت پتروشیمی د ر کشور، بر لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی د ر این حوزه تأکید  کرد  و اد امه د اد: «مناقشاتی د ربارۀ قیمت خوراک وجود  د ارد  که وزیر نفت نیز  با حضور د ر مجلس، باعث اخذ تصمیم مناسب در این زمینه شد.» او د ر اد امه بر لزوم استفاد ه از ظرفیت‌های د اخلی، شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی تأکید  کرد  و گفت که می توان از منابعی همچون صند وق توسعۀ ملّی نیز برای تسهیل امور استفاد ه کرد .

دستکاری برجام، ممنوع!  لاریجانی د ر اد امه با اشاره به قانون مصوب اخیر مجلس د ر مورد  هوای پاک، گفت: «شرایط استفاد ه از انرژی باید  تغییر کند  و بهینه شود . این کار نه‌تنها صرفۀ اقتصاد ی د ارد ، بلکه د ر شرایط زیستی نیز تأثیرگذار است ومسئلۀ مهمی د ر امنیت کشور محسوب می شود. اگر شرایط محیط زیست متحول شود ،  بر سایر شئون کشور نیز تأثیر می‌گذارد  و باید باید  مصرف انرژی بهینه شود .»رئیس مجلس با ابراز امید واری از اینکه شاهد  حرکت های سازند ه ای د ر حوزۀ نفت و گاز باشیم، از همراهی نمایند گان مجلس د ر این خصوص گفت و تأکید کرد: «مجلس نیز با همین نگاه حمایت‌های لازم را انجام می‌د هد  و تلاش می‌کند  زمینه های لازم برای حمایت از شرکت هایی که د ر همین راستا گام برمی د ارند ، انجام د هد .»

  لاریجانی با تأکید  بر اینکه د ستکاری کرد ن د ر توافق هسته‌ای می تواند  مسائل جد ید ی را ایجاد  کند  و ایران د ر موضوع هسته‌ای به تعهد ات پایبند  است، تصریح کرد: «توافق هسته‌ای، کف خواسته‌های ایران بود .»

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن