فقط جهانگیری و روحانی برنامه نفتی د ارند 

بعد از اتمام مراسم افتتاحیه و د ر حاشیۀ روید اد های روز نخست نمایشگاه بیست و دوم، مد یرعامل شرکت ملّی نفت ایران د ر پاسخ به پرسش  «تازه‌های انرژی» مبنی  بر اینکه برنامۀ کد ام کاند ید ای ریاست جمهوری می تواند باعث تحول د ر صنعت نفت شود ، اظهار کرد : «غیر از آقایان روحانی و جهانگیری، فکر نمی کنم سایر کاند ید ها برنامۀ مشخصی برای صنعت نفت د اشته باشد .»

    علی کارد ر با اشاره به اینکه آقایان جهانگیری و روحانی د رگیر مسائل اجرایی هستند  و مد ل کاری ما را می د انند ، اما فکر نمی‌کنم کاند ید اهای د یگر،  برنامه‌ای برای نفت د اشته باشند ، بر ضرورت تد وین برنامۀ مناسب ازسوی کاند ید اهای ریاست جمهوری به د لیل اینکه نفت د ر اقتصاد   ایران پیشران است، تأکید کرد و گفت: «باید  از حوزۀ تعامل به توسعه و رشد  بلند مد ت برسیم. هم‌اکنون 2 مد ل روی میز است و هرکد ام انتخاب شود، اد امۀ کار براساس مد ل انتخابی رقم خواهد خورد.»

    معاون وزیر نفت با اشاره به سختی و موفقیت‌های سال گذشته صنعت نفت، به «تازه های انرژی» گفت:  «فازهای باقی‌ماند ۀ پارس جنوبی افتتاح شد ند ، ظرفیت برد اشت د ر پارس جنوبی با قطر برابر شد  و ظرفیت تولید  نفت  نیز د ر ماه‌های آیند ه برابر می‌شود . از سوی د یگر فازهای باقی ماند ۀ ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ نیز د ر نیمۀ د وم امسال جاری و حد اکثر د ر نیمۀ اول سال  آیند ه افتتاح خواهد  شد .»

آیند ۀ  30میلیارددلاری پارس جنوبی    او با اشاره به شرایط فاز ۱۱ و اظهار امید واری  برای عقد قرارد اد این فاز، تصریح کرد: «با مشخص شد ن تکلیف فاز 11، کارمان د ر مرحلۀ نخست توسعۀ پارس جنوبی تمام می شود  و برنامه های لازم برای مرحلۀ د وم توسعۀ پارس جنوبی را شروع می کنیم. اجرای فاز د وم پارس جنوبی نیاز به ۳۰ میلیارد  د لار سرمایه د ارد .»

  کارد ر همچنین د رمورد  تفاهم‌نامه های منعقد  شد ه با شرکت‌های خارجی و وضعیت آنها گفت:  «میزان تولید  نفت خام به حد ود  4میلیون بشکه رسید ه است و برای افزایش آن، نیازمند انجام پروژه ها و عقد قرارد اد های بیشتری هستیم. برهمین اساس تفاهم نامه های متعد د ی امضاشد ه و به طرفین مقابل، 6 ماه مهلت برای ارائۀ پروپوزال فنی د اد ه‌ایم. تاکنون نیز 7 شرکت ازجمله توتال، لوک اویل، اینپکس، سی ان پی سی، زاروبژنفت و پتروچاینا پروپوزال ارائه کرد ه اند  که مملو از اید ه‌های جد ید  و متفاوت است که البته اجرای همۀ این پیشنهاد ها، سرمایه گذاری‌های زیاد ی را می طلبد .»

مطالبات نفتی د رحال وصول است   پرد اخت مطالبات نفتی ایران، موضوع د یگری بود که معاون وزیر نفت به «تازه های انرژی» اینچنین پاسخ د اد: «مطالباتمان د ر حال وصول است؛ د ر برخی موارد  با مشکل مواجه شد یم که به مرور مطالبات را خواهیم کرد. البته ممکن است برخی موارد  به صورت قضایی پیگیری شود ، اما امید واریم پیش از اقد ام قضایی بتوانیم همۀ مطالبات را وصول کنیم. حد ود  ۲۰ میلیارد  د لار نیز باقی ماند ه که ضمانت فاینانس‌هاست. »

   مد یرعامل شرکت ملّی نفت ایران د رمورد  پروژۀ «فرزاد  بی» نیز گفت که د رحال اخذ مشاور برای این پروژه هستیم تا پروژه به صورت EPCF فعال شود. کارد ر د ربارۀ قرارد اد  با توتال نیز اینچنین اظهار نظر کرد: «با توتال د ر حال اتمام مذاکرات و طی کرد ن مراحل آخر هستم. سعی د اریم به د ور از عجله و بعد از انتخابات، قرارد اد  را نهایی کنیم.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن