انرژی هسته ای

پیک اویل و د غد غه های نفتی سیاست مد اران

مطالعات کارشناسان مؤسسۀ «بوند س ور» وابسته به ارتش آلمان، حاکی از آن است که د ولت آلمان از مد ت ها قبل، بحران انرژی ناشی از پیک اویل را که باعث تحولات چشمگیر د ر اقتصاد  جهانی می شود، د رنظر د اشته است. طبق نظر کارشناسان انرژی، پیک اویل به نقطه ای اشاره می د ارد  که ذخایر جهانی نقطۀ اوج خود  را پشت سر گذاشته و به تد ریج کاهش می یابند. این واقعه، باعث بحران انرژی می شود  و آشفتگی های بسیاری د ر مباد لات تجاری و اقتصاد ی به وجود  می آورد.این مطالعات هشد ارهای اساسی د ربارۀ تغییر موازنۀ انرژی د ر جهان، تغییر ساختار روابط بین کشورها، کاهش اهمیت کشورهای صنعتی غربی و سقوط بازار مباد لات و بحران های جدّ ی سیاسی و اقتصاد ی د اشته و نشان د هند ۀ آن است که د ولت آلمان تا چه حد  با این مسئله د رگیر شد ه است.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن